Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

KRYTERIA REKRUTACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Odsłony: 334

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

 • 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do bursy brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1). Kandydaci pełnoletni:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów otrzymuje wartość 3 punktów.

2). Kandydaci niepełnoletni:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów otrzymuje wartość 3 punktów.

 

 • 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się również pod uwagę

następujące kryteria i przyznaje się im następującą wartość punktową:

 • zamieszkiwanie w bursie rodzeństwa kandydata – przyznaje się 1 punkt,
 • wysokość dochodu na osobę w rodzinie kandydata w stosunku do kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                                  o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.):

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Liczba przyznanych punktów

0%- 50%

2 pkt.

51% - 100%

1 pkt.

 • 3. Kryterium, o którym mowa w § 2 pkt. 1 i 2 potwierdza się, załączając do wniosku oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata niepełnoletniego lub oświadczenie kandydata pełnoletniego.