Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Praca z grupą wychowawczą w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego.

Odsłony: 5613

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego Tomaszowie Maz. jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie 63  uczniom szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych, a także studentom. Rozpiętość wieku wychowanków wynosi od 16 do 22 lat. Placówka ma charakter koedukacyjny.

Zadaniem naszej bursy jest zapewnienie wychowankom:

-opiekę i wychowanie,

-właściwych warunków sanitarno -higienicznych ,

-odpowiednich warunków do nauki ,

-uczestniczenia w kulturze, sporcie,turystyce,

-rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,-rozwijanie samodzielności i samorządności .

     Opiekę wychowawczą zapewnia kadra złożona z dyrektora,  3 wychowawców, psychologa. Cała  społeczność wychowanków podzielona  jest na grupy wychowawcze do których przydzieleni  są opiekunowie. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory do Samorządu Wychowanków oraz do poszczególnych sekcji. Praca Samorządu Wychowanków  i sekcji oparta jest na planach pracy, które młodzież  proponuje a później realizuje. Praca realizowana jest w następujących sekcjach: kulturalno – oświatowej, rekreacyjno-sportowej, porządkowo-kulinarnej. Opiekę nad sekcjami sprawują wychowawcy. Współpraca z młodzieżą w zakresie tworzenia planu pracy i jego realizacji sprawia, że odpowiada on rzeczywistym potrzebom młodych ludzi oraz staje się bogatszy w ciekawe propozycje i oryginalne pomysły. Taki styl pracy z grupą sprzyja tworzeniu miłej, przyjacielskiej atmosfery nie tylko między wychowawcą, a grupą, ale również pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Zadaniem bursy jest organizowanie odpowiednich warunków do odrabiania zadań domowych, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności samodzielnego wzbogacania wiadomości oraz wdrażanie do systematycznego uzupełniania wiedzy, udzielanie wskazówek techniczno – metodycznych dotyczących technik i metod uczenia się i przyswajania wiedzy, prowadzenie w miarę potrzeb pracy indywidualnej z wychowankami. Wychowawcy dbają o właściwe i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków. Czas wolny nie oznacza bezczynności lub zupełnego braku jakichkolwiek działań. Za czas wolny wychowanka należy uważać taki czas, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych i domowych, w którym może on wykonywać czynności według swojego upodobania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspakajaniem własnych zainteresowań. Obowiązkiem wychowawcy bursy jest organizowanie zajęć w wolnym czasie, tak aby każdy wychowanek mógł znaleźć odpowiednią dla siebie dziedzinę i pole do rozwijania własnych zamiłowań i zainteresowań. Propaguje się formy aktywnego wypoczynku dużym zainteresowaniem cieszą się wśród młodzieży cykliczne  wyjścia na basen, kręgielnie ,tor łyżwiarski, dla dziewcząt dwa razy w miesiącu organizowane są zajęcia z aerobiku, odbywa się Turniej tenisa stołowego, rozgrywki w piłkę nożną .  Poprzez uczestnictwo w sekcjach młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia (pisarskie  ,manualne, aktorskie, kulinarne, sportowe).Wychowankowie angażowani są do aktywnego uczestnictwa w życiu placówki, kultywowania obrzędowości i tradycji(Dzień chłopaka, Pasowanie na mieszkańca bursy, Wieczornica z okazji Święta Niepodległości , , wieczór wróżb andrzejkowych Mikołajki, Uroczysta kolacja wigilijna, jasełka, walentynki, Dzień Kobiet, wieczorki kulinarne, pożegnanie absolwentów).

Ważnym elementem jest również prowadzenie działań profilaktycznych, które mogą uchronić wychowanków przed zagrożeniami (alkohol, nikotyna, przemoc i agresja, inne uzależnienia). Działalność profilaktyczna w naszej bursie przybiera różne formy: rozmowy indywidualne, pogadanki, prezentowanie filmów, proponowanie do przeczytania artykułów i książek. Poza tym corocznie odbywają się spotkania profilaktyczne, w trakcie których młodzież może porozmawiać z osobami zajmującymi się w swojej pracy zawodowej problemem uzależnień. Działalność profilaktyczna nie ogranicza się jedynie do teoretycznego zapoznania młodzieży z przyczynami, przebiegiem i skutecznymi sposobami wychodzenia z nałogu. Obejmuje również zapewnienie wychowankom ciekawych i wartościowych form spędzania czasu wolnego oraz umożliwienie bliższego poznania siebie, poprawienie kontaktów z innymi ludźmi.

Najważniejszą sprawą w planowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej w bursie jest umożliwienie wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowości. W pracy z młodzieżą należy również zwrócić uwagę na wyrównanie braków w zakresie umiejętności pełnego, autentycznego i otwartego współżycia z innymi ludźmi. Wychowawcy mobilizują młodzież do udziału w życiu społecznym przypominając o ważnych wydarzeniach państwowych, rocznicach czy wyborach samorządowych.  Poprzez rozmowy, oglądanie programów popularnonaukowych, zachęcanie do czytania prasy codziennej, tygodników społecznych, dyskusje.

W ramach działań na rzecz środowiska lokalnego wychowankowie co roku uczestniczą w Ogólnopolskiej Akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo ,,Nasz Dom”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych.

Jako wolontariusze systematycznie uczęszczają do Świetlicy Środowiskowej ,,Krasnoludek” pomagając dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych  w odrabianiu prac domowych oraz wspólnie w miłej atmosferze spędzić czas wolny .

,,Pola Nadziei” -to międzynarodowa akcja, do której  po raz trzeci przystąpili wychowankowie naszej bursy a której ideą jest przede wszystkim pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, ale także edukacja i uwrażliwianie na potrzeby ludzi terminalnie chorych na chorobę nowotworową. W ramach tej akcji zasadzono w ogródku przed Bursą cebulki żonkili, które  pielęgnować będą wychowankowie, by wiosną zakwitły i służyły jako widoczny dar dla tych, którzy finansowo wspierają działalność hospicyjną. Młodzież w ramach akcji wykonuje  kartki świąteczne które przekazane zostają  pensjonariuszom DPS-u .W ramach współpracy z tomaszowskim schroniskiem dla zwierząt w miesiącu  październiku zorganizowano zbiórkę produktów. Dary przekazano  potrzebującym zwierzętom.

 

Ważnym zadaniem jest poszukiwanie nowych form współpracy z otaczającym środowiskiem w celu integracji oraz rozwiązywania problemów wychowawczych. Do najważniejszych partnerów środowiska lokalnego zaliczyć można: samorządy terytorialne, związki, stowarzyszenia itp. Dużą wagę przywiązuje się do współpracy z rodzicami wychowanków i ze szkołami do których uczęszcza młodzież poprzez  kontakt  telefoniczny, spotkania  indywidualne, zebrania z rodzicami. 
Praca opiekuńczo - wychowawcza w bursie wymaga od wychowawcy ciągłego doskonalenia swoich pedagogicznych umiejętności. Należy z pełnym zrozumieniem i życzliwością traktować wychowanka, jednocześnie nie można rezygnować z wymagań wobec młodych ludzi, gdyż ten kto nie wymaga, nie stawia przed nimi trudnych celów, tak naprawdę nie wychowuje. 

 

 

Opracowała

Agnieszka Bernaciak