medyk

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych, a także studentów. Bursa jako placówka szkolna wspomaga i uzupełnia prace dydaktyczne szkół, do których uczęszczają wychowankowie. Przejmuje również od rodziny funkcję wychowawczą i opiekuńczą na okres pobytu wychowanka w placówce.

Misją placówki jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, przygotowanie do samodzielności, aktywności, kreatywności, do rozumienia siebie i otaczającego świata oraz stworzenie optymalnych możliwości zdobycia wykształcenia przez młodzież mieszkającą z dala od szkół. Duża odległość z domu rodzinnego do szkoły, słaba komunikacja oraz niski status materialny wielu rodzin sprawiają, że Bursa jest jedyną szansą na kontynuowanie nauki w szkołach średnich.

Powodzenia i sukcesy w życiu społecznym i zawodowym człowieka XXI wieku wymagają wykształcenia i posiadania wielu cech - poczucia własnej godności, tożsamości, inicjatywy i przedsiębiorczości. W osiągnięciu tych celów oprócz kadry pedagogicznej i ciągle unowocześnianej bazy dydaktyczno-socjalnej sprzyja przyjazny klimat placówki wynikający z relacji: rodzice - wychowankowie - nauczyciele - wychowawcy - pracownicy administracji i obsługi. Rozwój zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań wychowanków realizowany jest w poczuciu solidarności, aktywności twórczej, zaradności.

Wychowanków przyjmujemy na podstawie podań składanych do końca roku szkolnego i w miarę wolnych miejsc na początku i w trakcie roku szkolnego.

Przyszłość wiążemy z nieustannym doskonaleniem naszej placówki, tak aby sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej oraz oczekiwaniom władz oświatowych, a w szczególności rodziców i wychowanków.

Bursa cieszy się w środowisku bardzo dobrą opinią, znana jest z fachowości i profesjonalizmu, domowej atmosfery i życzliwości wszystkich pracowników.

Wizja Bursy jest otwarta. Pragniemy ją doskonalić, modyfikować i dostosowywać do zmieniających się potrzeb współczesnej rzeczywistości oraz strategii rozwoju placówki zgodnie z polityką oświatową Samorządu Województwa Łódzkiego.